Program


Program przedszkola

 

 

NAZWA PROGRAMU

Nasze przedszkole - Program wychowania przedszkolnego

 

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych nastawionych na rozwój aktywności artystycznych (warsztaty plastyczne, muzyczne, rytmiczne) oraz aktywność fizyczną.

 

 

TREŚCI NAUCZANIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Kształtowanie umiejętności społecznych

- chęć działania zespołowego

- wzrost umiejętności przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie

- rozumienie uczuć wyższych, społecznych i estetycznych

- obowiązkowość i odpowiedzialność

Kształtowanie czynności samoobsługowych

- duża samodzielność i zaradność

- pomoc młodszym kolegom

Wspomaganie rozwoju mowy

- poprawność pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym

- duży zasób słownictwa

Rozwijanie czynności intelektualnych

- określanie przyczyn i skutków czynności manipulacyjnych

- ustalanie wyników dodawania i odejmowania zakresie 10 w trakcie czynności zadaniowych lub zabaw

Wychowanie zdrowotne

- dbałość o zdrowie poprzez różne formy wypoczynku i relaksu

- orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia

- dbałości sprawność fizyczną

- inicjowanie ruchów kreatywnych w sytuacjach zabronionych

Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo

-samodzielność w organizowaniu czasu wolnego w przedszkolu z zastosowaniem bezpieczeństwa

- Znajomość nr tel. Policji, Straży pożarnej i Pogotowia

- Znajomość wybranych znaków drogowych i ich znaczenia

Wychowanie przez sztukę

- uczestnictwo w dramie, pantomimie i w innych formach teatralnych

- inicjowanie scenek z użyciem rekwizytów

- umiejętność przedstawiania teatru cieni, teatrzyku kukiełkowego

- adekwatność do sytuacji podczas spektaklu

- dokonywanie ocen zachowań kulturalnych i intelektualnych

Rozwijanie zainteresowań tanecznych

- improwizacja własnej i usłyszanej muzyki ruchem

- umiejętność tańca z różnorodnych kroków zgodnie z poleceniem nauczyciela

- okazywanie radości z zabaw przy muzyce

Rozwijanie zainteresowań plastycznych

- wykonywanie rzeźb z piasku i śniegu

- tworzenie dzieł plastycznych na podstawie obserwacji otaczającego świata

- projektowanie

- umiejętność w opisywaniu zabytków

- pomoc w tworzeniu galerii przedszkolnej

- dokonywanie ocen prac plastycznych

Rozwijanie zainteresowań technicznych

- wskazywanie różnic pomiędzy przedmiotami z przeszłości a urządzeniami ze współczesności, ocenianie, projektowanie urządzeń i maszyn, opisywanie ich działania i znaczenia

- konstruowanie maszyn przyszłości

Zjawiska atmosferyczne

- umiejętność wyjaśnienia zjawiska krążenia wody w przyrodzie

- eksperymentowanie z gliną, wodą i powietrzem

- świadomość pozytywnych i negatywnych skutków działań promieni słonecznych

- wypowiadanie się na temat filmów dotyczących zagrożeń

Rozwijanie zainteresowań związanych z poznawaniem świata roślin i zwierząt

- opowiadanie przez dzieci o zmianach w przyrodzie

- uczestniczenie w organizowaniu kącika przyrody

- prowadzenie notatek obserwacji

- zbieranie informacji dotyczących zwierząt

- dbałość o przedszkolne zwierzęta z pomocą nauczyciela

- rozumienie haseł związanych z ochroną przyrody

Edukacja matematyczna

- liczenie w szerokim zakresie

- rozróżnienie błędnego liczebnika

- tworzenie zbiorów przedmiotów

- tworzenie opowieści ruchowej z nauczycielem

- niewerbalne porozumiewanie się z drugą osobą

- dostrzeganie rytmów w wyliczankach i układanie ich

Gotowość do nauki czytania i pisania

- określanie kierunku i miejsca na kartce

- ćwiczenia słuchu fonematycznego

- rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej

- rozpoznawanie swojego imienia

- globalne czytanie wyrazów

- rozwijanie sprawności manualnej

Postawa patriotyczna

- podawanie adresu zamieszkania

- okazywanie szacunku najbliższym w różnych formach

- aktywne uczestniczenie w rodzinnych spotkaniach

- rozpoznawanie godła państwowego w sali przedszkolnej

- śpiewanie fragmentu hymny Polski

- wiedza o byciu Polakiem

- wiedza, iż stolicą Polski jest Warszawa

- wiedza że Polska należy do Unii Europejskiej

- uczestniczenie w podróżach na niby po krajach Unii Europejskiej

- nazywanie własnej miejscowości i rzeki nad którą leży

- wiedza, że wszyscy mają równe prawo do zabawy, nauki bez względu na narodowość i płeć

 

 

 

 

Przedszkole Promyczek

"Niebupliczne Przedszkole" Promyczek

Dyrektor przedszkola:  Joanna Fajferek
ul. Powstańców Warszawy 1A
32-600 Oświęcim

tel. 33 843 26 30