Informacje dla rodziców

Towarzystwo ubezpieczeniowe

dodano: 03.11.2017

Przedszkole ubezpiecza:
Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Inter Risk
Nr Polisy EDU – A/P 045993
Ewentualną szkodę należy zgłaszać
przez stronę internetową towarzystwa
Inter Risk

Koncepcja Pracy Przedszkola

dodano: 03.11.2017

Diagnoza
Opracowanie koncepcji pracy Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Oświęcimiu poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję pracy, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola – zarówno kadrowe, jaki i bazowe – oraz statut placówki. Koncepcję opracowano na lata 2017–2020

Mocne strony przedszkola:
duży, przestronny, wolnostojący budynek, duży ogródek, dobrze wyposażony, sprzyjający aktywności ruchowej dzieci, dobra lokalizacja placówki, z dala od gwarnych ulic, w otoczeniu zieleni, kolorowe i estetyczne sale dydaktyczne oraz inne pomieszczenia w przedszkolu, dobrze wykształceni nauczyciele,
realizacja autorskich programów edukacyjnych, dobra znajomość środowiska rodzinnego, atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci i środowiska rodzinnego, stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci, szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Słabe strony przedszkola:
Słaby przepływ informacji między rodzicami a przedszkolem, brak stacjonującego na placówce logopedy

Ogólne cele koncepcji przedszkola:
przedszkole organizuje procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się, dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, respektowane są normy społeczne, przedszkole wspomaga rozwój dzieci, nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym, rodzice są partnerami przedszkola, przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji, przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień, przedszkole realizuje wychowanie dzieci do wartości, by lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe.

Misja przedszkola
Misją przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego indywidualnego, twórczego rozwoju, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

Wizja przedszkola
Przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promuje działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę

Kierunki realizacji koncepcji pracy:
Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem różnych metod pracy i środków edukacyjnych. Realizacja koncepcji „Wychowania do wartości”. Promocja zdrowia i aktywności ruchowej. Edukacja przez sztukę, kulturę swojego regionu, budzenie patriotyzmu. Promocja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

Sylwetka absolwenta przedszkola
Dziecko kończące przedszkole: jest dobrze przygotowane do roli ucznia, potrafi funkcjonować w nowym środowisku, potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach

Dziecko:
współdziała w grupie, jest samodzielne, jest kulturalne – zna dobre maniery, posiada podstawową wiedzę o świecie, potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami, porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków, przestrzega norm i zasad społecznych, ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie, odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka, ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Promocja przedszkola
Jako placówka oświatowa przedszkole musi zabiegać o swoją pozycję i dobrą opinię wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym. Od tego, jak placówka jest postrzegana, zależy liczba chętnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Dlatego przedszkole jest promowane poprzez prowadzenie strony internetowej, udział w uroczystościach lokalnych.

Ponadto działania promocyjne obejmują:
organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego, regularne występy w OCK, udział dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich, dzielenie się sukcesami na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej, realizację innowacji pedagogicznych,

Preferowane metody pracy przedszkola
W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:
system edukacji przez ruch D. Dziamskiej, twórcze metody aktywności ruchowej, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, czynnościowe nauczanie matematyki, metody aktywizujące i twórczego myślenia, zabawy badawcze i doświadczenia, pedagogikę zabawy KLANZA, metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak. Metodykę Orfa i Labana

Zasady współpracy rady pedagogicznej
W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada umiejętność prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zainteresować i zaktywizować dzieci. Prowadzone zajęcia i sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się problemy. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój podopiecznych, prowadząc systematyczne obserwacje. Nauczyciele diagnozują gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.

Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci.

Preferowane formy współpracy z rodzicami obejmują:
zebrania ogólne i grupowe, dni otwarte przedszkola, festyna rodzinne, konsultacje i porady indywidualne, kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac), zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości, konkursy, np. pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, spotkania świąteczne, spotkania z dziadkami, bale karnawałowe, pierwszy dzień wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, pożegnanie przedszkola.

Kierunki planowanych zmian:
Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka. Promocja zdrowia, aktywności ruchowej i zdrowego żywienia. Realizacja nowatorstwa pedagogicznego. Wychowanie do wartości oparte na poszanowaniu norm i zasad. Wychowanie przez sztukę i rozwijanie aktywności twórczej. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem. Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.

Ogłoszenie

dodano: 29.09.2017

OGŁOSZENIE
Informujemy, że można logować się do portalu ubezpieczeniowego wchodząc na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
oraz podając numer ID Klienta:emzlt
Wpłaty należy dokonać do 15.10 2017r. Nie uiszczenie wpłaty do tego terminu będzie skutkowało tym iż dziecko nie będzie objęte ubezpieczeniem.

Warunki ubezpieczenia

dodano: 22.09.2016

https://drive.google.com/file/d/0B_Qx9CAz0X5rSHplWEF1bDdpeW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_Qx9CAz0X5rd3V2bmVoN3FXRWs/view?usp=sharing

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

dodano: 22.09.2016

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
dla Niepublicznego Przedszkola PROMYCZEK w Oświęcimiu

UbezpieczycielInterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Forma ubezpieczeniaBezimienna
Przedmiot ubezpieczenia:Następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej na ternie całego świata przez 24 godziny/dobę
Podstawa prawnaOgólne warunków ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29 marca 2016 r. i ma zastosowanie do umów ubezpie-czenia zawieranych od dnia 15 maja 2016 r.
Zakres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW;15 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW na terenie placówki37 500 zł
100% USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 15 000 zł
OD 1% DO 70% USZCZERBKU NA ZDROWIU WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 150 zł
POWYŻEJ 70% USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 225 zł
KOSZTY NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH, BĘDĄCYCH PRZEDMIO-TAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Do 4 500 zł
KOSZTY PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNO-SPRAWNYCH Do 4 500 zł
Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU ATAKU PADACZKI 150 zł/jednorazowo
ZDIAGNOZOWANIE U UBEZPIECZONEGO SEPSY 1 500 zł
ŚMIERĆ RODZICA UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 1 500 zł
ŚMIERĆ OBOJGA RODZICÓW UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 4 500 zł
POGRYZIENIE PRZEZ PSA, INNE ZWIERZĘTA ORAZ POKĄSANIE PRZEZ OWADY
W PRZYPADKU POGRYZIENIA PRZEZ INNE ZWIERZĘTA LUB POKĄSANIA PRZEZ OWADY – WARUNEK PRZEBYWANIE W SZPITALU MINIMUM 24 H 150 zł/jednorazowo
POBYT W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 40 zł/dobę
POBYT W SZPITALU W WYNIKU CHOROBY 20 zł/dobę
POWAŻNE ZACHOROWANIA:
(NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, PARALIŻ, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, TRANS-PLANTACJA GŁÓWNYCH ORGANÓW, POLIOMYELITIS, UTRATA MOWY, UTRATA SŁUCHU, UTRATA WZROKU, ANEMIA APLASTYCZNA, STWARDNIENIE ROZSIANE)1 000 zł
Płatność składki: Jednorazowa w terminie do 20 października 2016
Składka za osobę:27,00 zł

Sugestie

dodano: 06.10.2015

Szanowny Rodzicu:
- masz pomysł na wycieczkę?
- pracujesz w ciekawym miejscu i chcesz zaprosić przedszkolaków?
- a może słyszałeś o ważnym wydarzeniu?
PODZIEL SIĘ Z NAMI NOWINKAMI!

Wszelkie sugestie i opinie prosimy kierować na adres:
sugestie.promyczekorg@wp.pl

Uwaga!

dodano: 23.05.2013

Uprzejmie informujemy, że nie ulegnie zmianie cena pobytu dziecka w naszej placówce i będzie wynosić:

- Opłata stała za jedno dziecko wynosi 170.00zł (3 posiłki)
- Opłata za 2 posiłki to 150.00
- Opłata stała za dwoje dzieci wynosi 280.00zł (3 posiłki)
- Dzieci, które przez cały miesiąc były nieobecne - 80.00 zł. Po wcześniejszym zgłoszeniu u dyrektora lub intendenta przedszkola.

Przedszkole Promyczek

"Niebupliczne Przedszkole" Promyczek

Dyrektor przedszkola:  Joanna Fajferek
ul. Powstańców Warszawy 1A
32-600 Oświęcim

tel. 33 843 26 30